Co zrobić, aby wybudować dom

Budowa domu to ogrom pracy, ale także i formalności. Co należy zrobić i jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby wybudować dom, a potem w nim zamieszkać? Oto wiedza w pigułce.

foto: NaviGate, OnGeo

     1. Wybieramy działkę ⇒

 • wielkość, kształt i położenie działki determinują charakter naszego domu
 • plan zagospodarowania przestrzennego  określi  jaki dom możemy wybudować

     2. Wybieramy projekt domu ⇒

 • decydujemy o kupnie projektu gotowego lub wyborze architekta, który zaprojektuje nasz dom
 • wybieramy projekt domu dopasowany do działki, na której dom ma zostać wybudowany
 • uwzględniamy nasze indywidualne potrzeby, wymagania i marzenia

     3. Decydujemy o technologii budowy ⇒

 • analizujemy koszty, energooszczędność i czas budowy

     4. Wybieramy ekipę budowlaną ⇒

 • ściśle związaną z technologią na jaką się zdecydowaliśmy
 • decydujemy czy budujemy systemem gospodarczym , czy systemem generalnego wykonawcy

     5. Składamy o Pozwolenie na Budowę (w urzędzie właściwym: powiatowym, gminnym lub dzielnicowym) załączając:  ⇒

 • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Decyzję o Warunkach zabudowy
 • aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową
 • ekspertyzę  geologiczną
 • oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem
 • cztery egzemplarze Projektu Budowlanego
 • promesy przyłączenia mediów

      6. Monitorujemy przebieg budowy ⇒

 • wykonanie prac budowlanych
 • zakup odpowiednich materiałów
 • pilnujemy odbiorów poszczególnych etapów budowy

      7. Zawiadamiamy Nadzór Budowlany o zakończeniu budowy składając: ⇒

 • dziennik budowy
 • odpowiednie oświadczenia kierownika budowy
 • protokoły odbioru, badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną
 • mapkę dojazdu na teren inwestycji
 • ksero pozwolenia na budowę
 • ksero uprawnień kierownika budowy
 • nadanie numeru domu
 • inne

Więcej, duuuuużo więcej i obszerniej temat budowy domu krok po kroku omawiamy w artykule: Budowa Domu Krok po Kroku

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Kiedy na naszej budowie trwają już prace wykończeniowe, a ostatnie ekipy wykonują kosmetykę budynku, powinniśmy pochylić się nad tematem związanym z pozwoleniem na użytkowanie. Aby móc w pełni legalnie wprowadzić się do domu zobowiązani jesteśmy do Nadzoru Budowlanego złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

 1. Oryginał dziennika budowy do wglądu wraz z wykonanymi kserokopiami stron
  (w przypadku braku – wyjaśnienie okoliczności zagubienia dziennika budowy, orzeczenie techniczne dotyczące wykonania robót wraz ze sprawdzającymi obliczeniami statycznymi wykonanymi przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami)
 2. Oryginał oświadczenia kierownika budowy:
  a)    o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  b)    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
  (w przypadku dokonania odstępstw oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony)
 3. W przypadku dokonania odstępstw od projektu budowlanego – kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi przez projektanta na czerwono zmianami wraz z kwalifikacją odstępstw zgodną z art. 36 a ustawy Prawo budowlane.
 4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 5. W przypadku, gdy w decyzji pozwolenia na budowę został nałożony obowiązek realizacji innych urządzeń lub obiektów zapewniających spełnienie wymagań i warunków użytkowania np. realizację zjazdu z drogi publicznej, szambo, przydomową oczyszczalnię ścieków itp. – inne dokumenty wynikające z tych warunków (decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie dokonane w organie administracji architektoniczno – budowlanej, protokół odbioru zjazdu przez zarządcę drogi, zgłoszenie zakończenia budowy w PINB itp.)
 6. Protokoły odbioru, badań i sprawdzeń – kopie: (oryginały do wglądu i kopie dla PINB)
  •    przyłącza energetycznego
  •    przyłącza gazowego
  •    przyłącza wod-kan
  •    szczelności szamba z podaniem jego pojemności /w pkt.2/
  •    przydomowa oczyszczalnia ścieków ( certyfikat , odbiór techniczny )
  – wszystkie protokoły badań i sprawdzeń muszą być wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
  oraz instalacji wewnętrznych (wymagana kopia uprawnień):
  •    przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) z uwzględnieniem kotłowni /ważność 1 rok/
  •    gazowej /ważność 1 rok/
  •    elektrycznej /ważność 5 lat/
 7. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – oryginał do wglądu i kopia dla PINB
 8. Orientacyjna mapka dojazdu na teren inwestycji ( odręczna )
 9. Ksero pozwolenia na budowę (klauzula ostateczności, oryginał decyzji do wglądu )
 10. Ksero uprawnień kierownika budowy i zaświadczenia o przynależności do Izby: Architektów, Urbanistów lub Inżynierów Budownictwa
 11. Ksero dokumentu stwierdzającego nadanie numeru domu /Urząd Gminy/
 12. Inne dokumenty, wynikające z warunków pozwolenia na budowę (np. decyzje UDT; wykaz zmian gruntowych w przypadku podziału działki)

Urząd ma obowiązek w terminie do 14 dni wydać zaświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu budynku do użytkowania. W przeciągu tych dni Nadzór Budowlany ma prawo pojawić się na budowie w celu weryfikacji zgodności budowy z projektem.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy