Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Kiedy na naszej budowie trwają już prace wykończeniowe, a ostatnie ekipy wykonują kosmetykę budynku, powinniśmy pochylić się nad tematem związanym z pozwoleniem na użytkowanie. Aby móc w pełni legalnie wprowadzić się do domu zobowiązani jesteśmy do Nadzoru Budowlanego złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

 1. Oryginał dziennika budowy do wglądu wraz z wykonanymi kserokopiami stron
  (w przypadku braku – wyjaśnienie okoliczności zagubienia dziennika budowy, orzeczenie techniczne dotyczące wykonania robót wraz ze sprawdzającymi obliczeniami statycznymi wykonanymi przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami)
 2. Oryginał oświadczenia kierownika budowy:
  a)    o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  b)    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
  (w przypadku dokonania odstępstw oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony)
 3. W przypadku dokonania odstępstw od projektu budowlanego – kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi przez projektanta na czerwono zmianami wraz z kwalifikacją odstępstw zgodną z art. 36 a ustawy Prawo budowlane.
 4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 5. W przypadku, gdy w decyzji pozwolenia na budowę został nałożony obowiązek realizacji innych urządzeń lub obiektów zapewniających spełnienie wymagań i warunków użytkowania np. realizację zjazdu z drogi publicznej, szambo, przydomową oczyszczalnię ścieków itp. – inne dokumenty wynikające z tych warunków (decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie dokonane w organie administracji architektoniczno – budowlanej, protokół odbioru zjazdu przez zarządcę drogi, zgłoszenie zakończenia budowy w PINB itp.)
 6. Protokoły odbioru, badań i sprawdzeń – kopie: (oryginały do wglądu i kopie dla PINB)
  •    przyłącza energetycznego
  •    przyłącza gazowego
  •    przyłącza wod-kan
  •    szczelności szamba z podaniem jego pojemności /w pkt.2/
  •    przydomowa oczyszczalnia ścieków ( certyfikat , odbiór techniczny )
  – wszystkie protokoły badań i sprawdzeń muszą być wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
  oraz instalacji wewnętrznych (wymagana kopia uprawnień):
  •    przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) z uwzględnieniem kotłowni /ważność 1 rok/
  •    gazowej /ważność 1 rok/
  •    elektrycznej /ważność 5 lat/
 7. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – oryginał do wglądu i kopia dla PINB
 8. Orientacyjna mapka dojazdu na teren inwestycji ( odręczna )
 9. Ksero pozwolenia na budowę (klauzula ostateczności, oryginał decyzji do wglądu )
 10. Ksero uprawnień kierownika budowy i zaświadczenia o przynależności do Izby: Architektów, Urbanistów lub Inżynierów Budownictwa
 11. Ksero dokumentu stwierdzającego nadanie numeru domu /Urząd Gminy/
 12. Inne dokumenty, wynikające z warunków pozwolenia na budowę (np. decyzje UDT; wykaz zmian gruntowych w przypadku podziału działki)

Urząd ma obowiązek w terminie do 14 dni wydać zaświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu budynku do użytkowania. W przeciągu tych dni Nadzór Budowlany ma prawo pojawić się na budowie w celu weryfikacji zgodności budowy z projektem.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy